תקנון

תנאים כללים לשימוש באתר ומדיניות סודיות

הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים השונים אשר יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם (להלן: “האתר”) הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. שימוש באתר, לרבות רכישה של מוצרים המוצעים באתר והשימוש בהם, מהווה הסכמה להוראות ולתנאים אלה והתחייבות לפעול לפיהם.

מידע, שירותים ומוצרים באתר:

אין לראות במידע הכלול באתר, במוצרים שנרכשו באתר או הוצעו למכירה באמצעות האתר, בתוכנם של המוצרים או הנתונים הכלולים בהם, משום יעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם,  בהתאם לנתוניו לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן. המידע הכלול באתר, אינו בא במקום ייעוץ/שיווק השקעות ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם.

 

בעלי ומפעילי האתר, חברות קשורות ו/או בעלי עניין בהם עשויים להחזיק עבור עצמם ניירות ערך של התאגידים הנזכרים באתר זה ו/או מכשירים פיננסיים אחרים. כמו כן, עשויים מי מהנ”ל,  לפעול בניירות ערך של תאגידים הנזכרים באתר זה ו/או במכשירים הפיננסיים האמורים.

השימוש במידע שבאתר זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. על אף שלמיטב ידיעת מפעילי האתר המידע המופיע באתר זה הינו מבוסס, אמין ונכון. מפעילי האתר אינם מבטיחים את מידת הדיוק של המידע, את שלמותו, את עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא. מפעילי האתר אינם אחראים ולא יישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא לכל הפסד או נזק אשר עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממידע המופיע באתר, מהשמטת מידע מהאתר, ממוצרים שנרכשו באתר או שהוצעו למכירה באתר, מהופעה לא רציפה של האתר באינטרנט, לרבות הפסקת הופעת האתר כליל וכן ממעשים או מחדלים של צדדים שלישיים המעורבים בהעלאת האתר ובהכנתו ו/או בהכנת המידע המפורסם באתר או הנתונים עליהם הוא מבוסס, או בעיבוד מידע והפצת מידע פיננסי או נתונים פיננסיים או כל מידע אחר המשמש, או העשוי לשמש, כבסיס נתונים לשם שימוש בטבלאות וגיליונות חישוב המוצעות לרכישה באתר, או לכל שימוש אחר. כמו כן הגורמים הנזכרים לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לתביעות משפטיות שינבעו מהמידע המפורסם באתר זה, או משימוש במוצרים, טבלאות חישוב, והשתתפות בקורסים המוצעים באתר; ולא יהיו אחראים כלפי צד כלשהו בקשר עם שימוש שיעשה במידע המפורסם באתר זה או בגין חוסר היכולת להשתמש במידע שבאתר או בשל כל עניין אחר הנובע משימוש במוצרים שנרכשו באתר או באמצעותו, לרבות מוצרים ונתונים שנרכשו מצדדים שלישיים למטרת שימוש ותפעול של מוצרים שנרכשו באתר או לכל שימוש אחר. משתמש האתר מתחייב לשפות את מפעילי האתר ועובדיהם בגין כל נזק, הפסד, תשלום ו/או הוצאה (לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט) שייגרמו להם עקב הפרת תנאי השימוש באתר או שימוש בלתי מוסמך באתר או בכל מידע שבו.

הידע הכלול באתר נכון ליום כתיבתו, כמצוין באתר ומפעילי האתר אינם מתחייבים לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, המידע באתר עשוי לא לשקף את האינפורמציה וההתפתחויות העדכניות ביותר ויתכנו שינויים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא באתר זה. על המשתמש לעקוב אחר שינויים ו/או עדכונים שמפרסם מעת לעת מנפיק נייר הערך.

אנו עושים מאמץ מתמיד כדי להבטיח שהמידע באתר יהיה מעודכן, עם זאת עשויים להיות שינויים ובכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפרסומים רשמיים, יקבע המידע הרשום בפרסומים הרשמיים לפי העניין.

הנתונים ו/או המידע המתפרסמים באתר זה  (להלן: “המידע”), התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים (להלן: “ספקי מידע”); הם עשויים להשתנות מזמן לזמן ומסופקים,  “AS IS”, על בסיס מיטב המאמצים בלבד, לנוחיות המשתמש. בין היתר, על המשתמש להביא בחשבון, כי לאחר פרסומו, עשויים לחול שינויים במידע, אשר לא ימצאו ביטוי מידי באתר.

השימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני אינו מוגן וחושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת (להלן – יחד ולחוד:  “מחשב אישי”). תשומת לבך מופנית לכך שהנך אחראי/ת לכל התוצאות של שימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע שניתנו לך, ובמחשבך האישי. לאור זאת, עליך לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבך האישי.

מפעילי האתר משקיעים מאמצים רבים בהגנה מפני הסיכונים הקיימים בשימוש באינטרנט ובפרט במידע הנמסר באמצעותו. יחד עם זאת, אין באפשרות מפעילי האתר לאפשר חסימה ו/או מניעה מוחלטת של הסיכונים. על כן, מפעילי האתר לא יישאו באחריות לנזקים ו/או הפסדים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על כל מידע המופיע באתר לרבות, מידע כללי וכל מידע אחר.

מפעילי האתר אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב שימוש באתר, שינויים בזמני התגובה, חוסר זמינות של האתר או איזה משרותיו.

האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות. מפעלי האתר ו/או יצרן התוכנה אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר, לרבות פגיעה על ידי נגיפי מחשב. שימוש והורדת תוכנה כלשהי כפופה לאמור בהסכם הרישיון לשימוש באותה התוכנה.

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים אשר מופעלים על ידי צדדים שלישיים אליהם יגיע המשתמש על ידי שימוש באתר ולמידע באינטרנט שמקורו אינו במפעילי האתר. למפעילי האתר אין כל שליטה על הקישורים ואין הם מתחייבים כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן תוקף, אישור, המלצה או העדפה על ידי מפעילי האתר לאותם אתרים מקושרים, תוכנם, מפעיליהם או למוצרים והשירותים המוצגים בהם. מפעילי האתר אינם המפרסם של אתרים אלו ואינם מפקחים עליהם ולפיכך, יתכן ותמצא תכנים שאינם הולמים או שהנך מתנגד לתוכנם, זכור/י בכל עת כי העובדה שהקישור נעשה דרך האתר אינה מעידה על הסכמת מפעילי האתר לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם ולחוקיותם, לרבות בתחום הפרטיות. נוכח האמור, מפעילי האתר לא יישאו באחריות לתוכן המופיע באתרים, לשימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתרים המקושרים ולשירותים ולמוצרים המוצעים בהם או במודעות המתפרסמות בהם והיא רשאית להסיר קישורים אלו בכל עת.

האתר עשוי לאפשר העברת ו/או פרסום מסרים על ידי הגולשים. מסרים אלה הנם באחריותם הבלעדית של שולחיהם ומפעילי האתר ו/או כל צד שלישי לא יישאו בכל אחריות בגינם. אין להעלות ו/או לשלוח לאתר זה או באמצעותו כל חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, או בלתי רלבנטי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילי האתר יהיו רשאים אך לא חייבים להסיר או לערוך מסרים, אשר לפי שיקול דעתם הבלעדי אינם עומדים בדרישות הנ”ל.

ידוע למשתמש כי מפעילי האתר עשויים להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילותי באתר ומנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכיי, ואין למשתמש התנגדות לכך.

מדיניות הפרטיות:

מפעילי האתר מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר זה ולשם כך נוקטת באמצעי אבטחת מידע קפדניים.

ידוע לי, כי המידע הנמסר על ידי באתר – ו/או נאסף אודותיי (“המידע”) עשוי להישמר במאגרי לקוחות המרכזי של מפעילי האתר, אשר ייעודם בין היתר, ניהול השירות והקשר עמי. הנני מצהיר כי המידע נמסר מיוזמתי למטרה זו ומרצוני החופשי וכי לא חלה עלי כל חובה שבדין לעשות כן. ידוע לי כי על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982, על מפעילי האתר לקבל את הסכמתי המפורשת לקבל דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית, הודעה אלקטרונית (אי-מייל) או הודעת מסרון (sms) (להלן וביחד: “התכנים”) וכי באישורי שלהלן הנני מאשר את קבלת התכנים.

אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בין מפעילי האתר לביני.

דפי האתר וכל המידע בו הינם רכושם הפרטי של מפעילי האתר, הנך רשאי להשתמש במידע למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, לפרסם, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור ולהשתמש במידע לכל מטרה אחרת, ובפרט לכל מטרה מסחרית, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות מפעילי האתר אלא אם נאמר אחרת. הסימנים והשמות המופיעים באתר הם סימנים ושמות מסחריים קניינים של מפעילי האתר ואין לעשות בהם כל שימוש שיש בו כדי לפגוע בזכויות הקניין של מפעילי האתר בסימנים אלה.

למפעילי האתר הזכות לשנות מעת לעת את הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי, וכל שינוי יחייב את הגולשים ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך ממפעילי האתר בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם.

אתר זה, המידע, תוכנות הניתנות להורדה ממנו ואלמנטים נוספים המתפרסמים בו עשויים להיות מוגנים עפ”י דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו”ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על פי דינים אלה, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעלי הזכויות.

על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב- יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.

השירותים באתר זה אינם מוצעים מקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.

נבחרים מהבלוג

המדריך לאתר פינביז (Finviz) – 78 מושגים שחובה להכיר לכל משקיע

המדריך לאתר פינביז (Finviz) – 78 מושגים שחובה להכיר לכל משקיע

אתר פינביז הוא אחד מהאתרים הנפוצים ביותר לשימוש אצל משקיעים, סוחרים ועקבים אחר ניירות ערך שונים. האתר מכיל הרבה מאוד מידע חיוני למשתמש אשר נותן לו מבט כלכלי וכללי על ניירות ערך שונים כגון מניות וניתן לשים לב שהאתר מתמקד בעיקר במניות אמריקאית או מניות שרשומות בבורסות אמריקאיות. השאלות בעיקר עולות כאשר משתמש האתר מקליד […]
פירוט והסבר על כל הפרקים שבדו”חות הכספיים הישראליים והאמריקאיים

פירוט והסבר על כל הפרקים שבדו”חות הכספיים הישראליים והאמריקאיים

כעת נפרט על החלקים אשר מרכיבים את הדו”חות הכספיים של החברות הישראליות: חלק א’ – תיאור עסקי התאגיד: הפרק הראשון בדו”ח מסביר על עסקי החברה, תחומי פעילות, מוצרים ושירותים, הרכב ההכנסות, לקוחות, שיווק והפצה, הון אנושי, רכוש קבוע, הליכים משפטיים, מטרות ויעדים, האסטרטגיה העסקית, מידע כלכלי לגבי אזורים גאוגרפיים, מחקר ופיתוח, חומרי גלם, ספקים וכד’. […]
המדריך המקוצר להיוון תזרים מזומנים – DCF

המדריך המקוצר להיוון תזרים מזומנים – DCF

People always want a formula – but it does not work that way. You have to estimate total cash generated from now to eternity, and discount it back to today. Yardsticks such as P/E are not enough by themselves – Warren Buffett. 1.1 מבוא: מודל היוון תזרים מזומנים (Discount Cash Flow) הוא מודל אוניברסלי לחישוב […]
הוצאות הוניות (Maintenance CaPex) – כל מה שצריך לדעת

הוצאות הוניות (Maintenance CaPex) – כל מה שצריך לדעת

שלום. אני מזמין אתכם/ן למסע מרתק לתוך עולם של הוצאות הוניות (השקעות), על מנת ללמוד סוגים שונים של הוצאות שנדרשות להמשך פעילות של החברה. נלמד איך לחשב, ומתי להשתמש בהוצאות הללו כדי לבצע הערכת שווי חברה מדויקת יותר. בסקירה זו, נלמד סוגים שונים של הוצאות הוניות, והן: הוצאות ההון – Capital Expenditures הוצאות ההון שמטרתן […]
המדריך לניתוח דוחות כספיים למתחילים | דוח רווח והפסד פרק 1

המדריך לניתוח דוחות כספיים למתחילים | דוח רווח והפסד פרק 1

כל אדם אשר מעוניין להשקיע בשוק המניות מבין שמאחורי כל גרף מסתתר עסק שלם שמורכב ממוצרים שונים, נכסים, הנהלה, ציוד וכד’. כל הכלים האלה מייצרים במשירין או עקיפין רווח לעסק. השאלה האם משקיע מעוניין בהשקעה ורכישת מניות החברה (עסק) או כדאי להימנע מהשקעה זו כי כמובן מדובר בסיכון. וככל שנלמד יותר על שוק המניות כך […]
GET THE LATEST NEWS
כלי נגישות

Powered by - Wemake